Skip to content

Zabranjeno je prikazivanje likova Alahovih poslanika
Petak, 01. Mart 2013.| 16:56

Klikni za punu veličinu
Zahtijevamo od svih televizijskih i izdavačkih kuća u gradu, regiji i državi da u programima koje emituju poštuju pomenutu fetvu i ne uznemiravaju vjernike sadržajima koji se kose sa njom, u kojima se prikazuju likovi bilo kojeg od Božjih poslanika, koje je Uzvišeni Allah zaštitio od ljudskih manjkavosti i grijeha i podstakao vjernike da izučavaju njihovu biografiju kako bi im postali uzor u životima.

PITANJE: Poštavani Rešad-ef. Plojoviću, obraćamo Vam se za- htjevom da Vašom fetvom do- zvolite Sandžak televiziji emito- vanje serije Omer r.a. koja je ra- đena u produkciji katarske MBC televizijske mreže.

Svjesni činjenice da veliki broj građana prati serije španskog i turskog govornog područja sa neprikladnim sadržajima, nemo- ralnim scenama koje loše utiču na odgoj ljudi, posebno djece i omladine, smatramo da bi serija o Omeru r.a. predstavljala pravo osvježenje na našoj medijskoj sceni te doprinijela jačanju islam- ske svijesti kod našega naroda.

Želja nam je da emitovanjem ove serije na našoj televiziji kre- nemo sa pojačanim islamskim sadržajima na našem kanalu. Ta- kođe, smatramo da bi ovakvim načinom islamske da'we pomogli na putu očuvanja vjere dini isla- ma, kao i zaštite Bošnjaka od lo- ših uticaja neadekvatnih tv sadr- žaja i programa koji nanose štetu našem narodu.

ODGOVOR: Savjet za fetve Me- šihata Islamske zajednice prošle godine donio je fetvu o zabrani prikazivanja likova Allahovih po- slanika a.s., koju ovom prilikom želim ponovo citirati, a nakon nje iznijeti svoje mišljenje i zaključak u vezi sa konkrentnim pitanjem.

„Analizirajući pitanje i šeriatsko- pravni tretman prikazivanja likova Poslanika Muhameda a.s. i drugih Božjih poslanika u filmovima i fil- movima za djecu, nakon najave Regionalne televizije u Novom Pa- zaru da će emitovati serijal o Ju- sufu a.s., Savjet za fetve Mešihata Islamske zajednice u Srbiji izdaje FETVU kojom se najstrožije za- branjuje, haram je, pokazivanje i prikazivanje lika bilo kojeg od Božjih poslanika a.s., bilo da je riječ o crtežu, filmu ili crtanom filmu, kao što se zabranjuje pri- kazivanje likova članova poro- dice Poslanika Muhameda a.s., četvorice pravednih halifa i de- setorice ashaba kojima je obe- ćan Džennet.

OBRAZLOŽENJE: Od aktueli- ziranja pomenutog pitanja 1926. god., kada je turski reditelj Vedat Arifi htio snimiti film o životu Po- slanika Muhameda a.s. sa glum- cem koji bi tumačio njegov lik, pa sve do danas, jedinstven je stav relevantne islamske uleme najve- ćih i najpriznatijih islamskih uni- verziteta, na čelu sa Al-Azharom, te priznatih svjetskih akademija za islamska istraživanja i vijeća za fe- tve širom islamskog svijeta, o stro- goj zabrani koja se ne odnosi samo na prikazivanje lika Poslanika Mu- hammeda a.s., već i na sve Božje poslanike, kao i sve prethodno po- menute u fetvi.

-              1926. god. je Al-Azhar izdao fe- tvu o zabrani.

-              1950. god. Islamska akademija i egipatsko Vijeće za fetve potvrdilo je prethodnu fetvu, koja je od 1961. do 2010. god. potvrđena od strane pomenutog, kao i drugih sličnih vijeća koja djeluju u islamskom svi- jetu, od Egipta, Saudijske Arabije, Kuvajta itd., kada god je ovo pita- nje aktuelizirano.

Slijedom pomenutog zahtijeva- mo od svih televizijskih i izdavač- kih kuća u gradu, regiji i državi da u programima koje emituju poštuju pomenutu fetvu i ne uznemiravaju vjernike sadržajima koji se kose sa njom, u kojima se prikazuju likovi bilo kojeg od Božjih poslanika, koje je Uzvišeni Allah zaštitio od ljud- skih manjkavosti i grijeha ipodsta- kao vjernike da izučavaju njihovu biografiju kako bi im postali uzor u životima'.'

Sadržaj pomenute fetve ute- meljen je na raspoloživim izvori- ma i mišljenjima relevantne ule- me čija brojnost daje dodatnu snagu navedenom stavu.

Međutim, ono što je uočljivo u sadržaju jeste da se spomenuta zabrana ne odnosi samo na pri- kazivanje lika Muhameda a.s., već na sve Allahove poslanike a.s., na članove njihove porodice, kao što su: supruge, djeca, roditelji i sl., kao i na najbliže saradnike Posla- nika Muhameda a.s., tj. ashabe, poput četvorice pravednih halifa i desetorice ashaba kojima je još za vrijeme njihovog života obe- ćan Džennet.

Naravno, kada se analizira sa- držaj fetve i pojedini dijelovi, da svi spomenuti nisu na istom stepenu, jer Allahovi poslanici ne mogu biti izjednačeni sa bilo kojim od njihovih savremenika i ashaba, ma kakve bile zasluge tih pojedinaca. Tako da je zabrana prikazivanja likova poslanika op- ćenito, a Muhameda a.s. poseb- no, na većem stepenu zabrane i po ovom pitanju kod relevantne islamske uleme nema razilaženja.

Međutim, po pitanju prikazi- vanja likova ashaba prisutno je neslaganje među ulemom, od onih koji strogo zabranjuju do onih koji dozvoljavaju, posebno ako se radi o načinu da se široj javnosti vjerodostojno prenesu neosporne vrijednosti koje su oni posjedovali, kako bi se još više uzdigao njihov ugled kod novih generacija i pobudila želja da ih prihvate kao svoje uzore u koje će se ugledati.

Istina je da oni koji zabranjuju prikazivanje likova ashaba čine to iz želje da se spriječi moguća zlo- upotreba i prikazivanje ashaba na način koji nije autentičan, koji bi narušio visoko mjesto i autoritet kojeg oni posjeduju. Međutim, ovaj argument može biti stavljen van snage ukoliko sadržaj onoga što se emituje upoznaju i odobre relevantne islamske institucije, poput Univerziteta „Al-Azhar" i slično, koje će biti garant i zašti- ta od zloupotrebe, narušavanja ugleda i nanošenja štete islamu i muslimanima.

Iz svega pomenutog, moj lični stav jeste da se može i mora pra- viti razlika između Allahovih po- slanika sa jedne strane i drugih ljudi, hulefairrašidina i drugih as- haba, tako da se likovi poslanika ne smiju prikazivati, a o prikazi- vanju likova ashaba konačan sud mogu dati mjerodavne islamske ustanove, te ukoliko odobre sa- držaj određenih serijala, filmova i sNčno oni mogu biti emitovani.

Što se Vašeg slučaja tiče, uko- liko je sa sadržajem pomenutog serijala upoznata neka od rele- vantnih islamskih ustanova koja ga je odobrila i ukoliko je snima- nje vršeno pod nadzorom iste, onda on može biti emitovan. Međutim, ukoliko o sadržaju nisu konsultovane mjerodavne islam- ske ustanove ili nije dobijena nji- hova saglasnost, takve sadržaje je štetno emitovati, ma kakav bio izgovor autora ili sadržaj, jer ova- kve stvari ne smije niko raditi na svoju ruku.

Rešad Plojović, fetvai-emin

< Prošli Sljedeći >

Facebook

Top